foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


GOK-visie
Onze GOK-visie kadert binnen het pedagogisch project van onze school. We proberen een echte leer- en leefgemeenschap uit te bouwen, waarin we rekening houden met de eigenheid van elk kind, de ontplooiing van de totale persoon nastreven.

Doelstellingen:

We willen aan alle kinderen maximale leer- en ontwikkelingskansen bieden. We hebben bijzondere aandacht voor autochtone en allochtone kansarme kinderen. We leveren een blijvende inspanning om deze doelstellingen te bereiken.

Vanuit het schoolteam werd gekozen voor de cluster ‘taalvaardigheid’. Taalvaardigheid is essentieel om als kind tot een evenwichtige ontplooiing te komen en verhoogt de kansen tot deelname aan en integratie in de maatschappij. We wensen in de komende drie jaar grondige inspanningen te doen om de taalvaardigheid van alle kinderen te bevorderen.

Het bereiken van de basiscompetenties voor de schoolse vaardigheden als lezen, rekenen en schrijven moet voor alle kinderen haalbaar zijn. We proberen in het bijzonder de leesachterstand via taakgericht werken en remediërend lezen aan te pakken. We kiezen thema’s en teksten die aansluiten bij het niveau, de belangstelling en de leefwereld van de leerlingen.

Gevarieerde werkvormen helpen onze doelstellingen realiseren: klassikale instructie, individueel werk, partnerwerk en groepswerk, kringgesprek, klasdoorbrekend werken (niveaulezen, tutorlezen, projectwerking rond jeugdboekenweek, gedichtendag...). Die helpen de mondelinge interactie te verhogen. Ook multimedia ondersteunen ons onderwijs. De computer, MP3-speler, smartboard... geven tal van mogelijkheden aan het leren van het kind.

Onze school stelt zich open voor al wie in onze maatschappij op welke manier ook ‘kwetsbaar’ of kansarm is. Alle kinderen mogen er zijn zoals ze zijn. In de mate van het haalbare en vaak met hulp van buitenschoolse instanties (CLB, GON-begeleiding, revalidatiecentra, steun BLO, bijzondere jeugdzorg) worden leer- en ontwikkelingsbedreigde kinderen geholpen. Voor kinderen met lichte leermoeilijkheden voor de basisvaardigheden in de lagere graden biedt remediërende zorg een oplossing. Gedifferentieerd werken binnen de klas kan problemen voorkomen of beperken. Hierbij wordt het positief aanwenden van de taalheterogeniteit binnen de leerlingengroep een troef.

Door activiteiten op personeelsvergaderingen, pedagogische werkdagen, werkgroepen en nascholing willen we ons als leerkrachtenteam vormen om zo onze doelen beter te realiseren. In dit kader voeren wij een nascholingsbeleid van preventie, vaststelling en remediëring van taalachterstanden.

We willen de kinderen in hun ontwikkeling nauwgezet volgen vanaf hun jongste jaren en doen dit door de uitbouw van het leerlingenvolgsysteem. Dat stelt ons in staat om, na gerichte observatie en toetsen, kinderen met eventuele leer- en/of ontwikkelingsproblemen doeltreffend en remediërend te begeleiden op klasniveau.

Er is een doorstroming van de relevante gegevens over de kinderen van de kleuterklassen naar de lagere klassen. We hanteren ook een individueel plan met betrekking tot remediëring bij leerlingen waarbij taalachterstanden zijn vastgesteld.

De ouders worden over hun kind langs verschillende kanalen geïnformeerd: ouderavond, oudercontact, agenda en openklasdagen. Van die gelegenheden wordt gebruik gemaakt om informatie te geven over gevolgde methoden en de werking van de school. Vele informele contacten scheppen begrip en vertrouwen. Zo proberen we ook de ouders actief te betrekken bij de probleemanalyse en ondersteuning van de leerling.